Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL Mediu - PREZENTARE GENERALA

Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului "poluatorul plateste".

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:

 1. Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata
 2. .
 3. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
 4. Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
 5. Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
 6. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

Axa 1: Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata

Domenii de interventie:

Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata.

Operatiuni:

 1. Constructia/modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii;
 2. Constructia/reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile;
 3. Extinderea/reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare;
 4. Constructia/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate;
 5. Constructia/reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor;
 6. Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.
 7. Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitatie), management si publicitate ( inclusiv constientizarea publicului), imbunatatirea guvernarii institutionale

Axa 2: Dezvoltarea sistemelor de managementul integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

Domenii de interventie:

 1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor.
 2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

Axa 3: Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarii climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana

Domenii de interventie:

Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

Operatiuni:

 1. Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO2, Nox si pulberi;
 2. Reabilitarea boilerelor si a turbinelor;
 3. Introducerea unui sistem imbunatatit de contorizare;
 4. Reabilitarea depozitelor de zgura si cenusa neconforme ;
 5. Reabilitarea retelelor de distributie a apei calde si a caldurii (inclusiv reproiectarea retelelor daca acest lucru este justificat din motive de cost - eficienta);
 6. Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului, elaborarea studiilor de optiuni, managementul, supervizarea lucrarilor si publicitatea proiectului, inclusiv campanii de constientizare a publicului.

Axa 4: Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii

Obiective:

Aceasta prioritate va fi finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Domenii de interventie:

Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

Operatiuni:

 1. Asistenta pentru pregatirea de planuri de management, studii stiintifice, inventariere, cartografiere;
 2. Instruire si intarirea capacitatii institutionale a organismelor de management ale siturilor Natura 2000 si ale ariilor protejate;
 3. Proiecte de restaurare ecologica a habitatelor si speciilor;
 4. Construirea si imbunatatirea infrastructurii ariilor protejate nationale si a siturilor Natura 2000 (construirea de centre de informare si panouri de informare, managementul riscului - prevenirea si controlul incendiilor, etc);
 5. Sprijinirea biodiversitatii: reducerea impactului infrastructurii asupra speciilor afectate de fragmentarea peisajului (realizarea de masuri concepute pentru a depasi barierele pe rauri si autostrazi);
 6. Stabilirea de sisteme de monitorizare pentru siturile Natura 2000 si ariile protejate inclusiv infrastructura si echipamentul pentru monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna;
 7. Pregatirea materialelor de informare si publicitate si de constientizare pentru ariile protejate si siturile Natura 2000;
 8. Achizitionarea de teren cu o valoare semnificativa din punct de vedere al biodiversitatii cu scopul ca acesta sa devina proprietate publica a statului
 9. .

Axa 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc (Capitolul 9 - Programul Operational Sectorial de Mediu (POS-Mediu))

Obiective:

Aceasta axa prioritara va fi finantata din Fondul de Coeziune.

Domenii de interventie:

 1. Protectia impotriva inundatiilor
 2. Reducerea eroziunii costiere

Axa 6: Asistenta Tehnica

Obiective:

Aceasta axa prioritara va fi finantata din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Domenii de interventie:

 1. Sprijin pentru managementul si evaluarea POS
 2. Sprijin pentru informare si publicitate


`
Parteneri